Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Luật xây dựng

05/11/2019
0

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật xây dựng (sửa đổi).

Qua gần 9 năm triển khai thực hiện, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ đã đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước cũng như nước ngoài đầu tư xây dựng tại Việt Nam. Tuy nhiên trong sự phát triển của xã hội, thực tế Luật Xây dựng đã bộc lộ một số bất cập, không xử lý được nhiều vướng mắc trên thực tiễn, nhiều vấn đề quy định trong Luật cũng được điều chỉnh trong một số Luật chuyên ngành khác, nhiều quy định không phù hợp với một số cam kết quốc tế…nên cần được sửa đổi.

Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Luật xây dựng

Cũng để nhằm thực hiện Nghị Quyết số 23/2012/QH13 ngày 13/6/2012của Quốc hội nhiệm kỳ thứ XIII về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, Quyết định số 1229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật. Bộ Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật Xây dựng sửa đổi. Trong Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi) lần này bao gồm 10 chương, 132 điều, quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và hoạt động xây dựng. Luật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật xây dựng (sửa đổi) được VCCI phối hợp với Bộ Xây dựng lần này nhằm tiếp thu các ý kiến rộng rãi của các đơn vị, các DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và các chuyên gia pháp lý để Bộ Xây dựng, Ban soạn thảo và Tổ Biên tập hoàn thiện dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi). Trong đó có những nội dung sửa đổi quan trọng, bao gồm: quy hoạch, thẩm định phê duyệt quy hoạch xây dựng; dự án đầu tư xây dựng công trình; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

02253.701.290